ชง ‘อุทยานธรณีขอนแก่น’ เข้า ครม.
ดันอาณาจักรไดโนเสาร์ติดระดับโลก

by Admin

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำเสนออุทยานธรณีขอนแก่นเข้ารับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

อุทยานธรณีขอนแก่นมีพื้นที่ครอบคลุม อ.ภูเวียง และ อ.เวียงเก่า เนื้อที่ 1,038 ตารางกิโลเมตร เป็นอาณาจักรไดโนเสาร์ของประเทศไทยที่มีความโดดเด่น และเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก 5 สายพันธุ์ และพบกระดูกหน้าแข้งของไดโนเสาร์ในกลุ่มคอมป์ซอกนาธัส ไดโนเสาร์ที่พบมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ กินพืชและกินเนื้อ มีทั้งตัวเต็มวัยและวัยเยาว์ 

ทั้งนี้ คาดว่าจะนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. ได้ภายในช่วงเดือน ก.พ.- มี.ค. 2565 ก่อนจัดทำเอกสารเสนอขอการรับรองต่อยูเนสโกต่อไป โดยปัจจุบันไทยมีอุทยานธรณีทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก รวม 8 แห่ง ประกอบด้วย 1) อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อุทยานธรณีโลกสตูล ประกาศเมื่อปี 2561 โดยจะมีการประเมินซ้ำทุก 4 ปี 

2) อุทยานธรณีประเทศไทย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานธรณีโคราช ประกาศเมื่อปี 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก แห่งที่ 2 ของไทย อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จ.อุบลราชธานี ประกาศเมื่อปี 2562 อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ประกาศเมื่อปี 2563 และอุทยานธรณีขอนแก่น ประกาศเมื่อปี 2563 

และ 3) อุทยานธรณีท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก จัดตั้งเมื่อปี 2560 อุทยานธรณีชัยภูมิ จัดตั้งเมื่อปี 2564 และล่าสุด อุทยานธรณีพุหางนาค จ.สุพรรณบุรี จัดตั้งในปี 2565

Copyright @2021 – All Right Reserved.