About

การกระทำเล็กๆ ที่ร่วมกันสร้าง
จะกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

iGreen มุ่งมั่นที่จะนำเสนอข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวจนถึงระดับโลกในหลากหลายแง่มุม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหา และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

Copyright @2021 – All Right Reserved.