ครม. เห็นชอบโยกย้ายข้าราชการระดับสูงทส.-ต่ออายุปลัด’จตุพร’ อีกปี

by Admin

วันที่ 26 กันยายน 2566 มีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง จำนวน 7 ตำแหน่งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประกอบด้วย

  1. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า ละพันธุ์พืช
  2. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  3. นางสาวปรียาพร สุวรรณเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
  4. นางอรชุน หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ให้ดำรงตำแหน่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  5. นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
  6. นายสมศักดิ์ สักโกศลกุล อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  7. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ที่ประชุมครม. ยังเห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 โดยมีรายงานว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการร่วมเจรจา-นำเสนอผลักดัน เมืองโบราญศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา

Copyright @2021 – All Right Reserved.