เอ็มเทคเปิดตัว Ve-Chick
ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากพืช
สู่เชิงพาณิชย์รับกระแสแพลนท์เบส

by Admin

งานวิจัยไม่ได้อยู่แค่บนหิ้ง ศูนย์เอ็มเทค สวทช. เปิดตัว Ve-Chick (วีชิค) ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช หรือ Plant-based chicken พร้อมส่งต่องานวิจัยเข้าสู่เชิงพาณิชย์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงเปิดตัว Ve-Chick (วีชิค) ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช (Plant-based chicken) ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ สวทช. โดยทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหารของเอ็มเทคที่เห็นถึงโอกาสจากแนวโน้มของตลาดโลกสำหรับอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based food)

ทั้งนี้ ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพมีมูลค่า 4,000 ล้าน- 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 และคาดว่าจะเติบโตสูงถึง 8,000 ล้าน – 70,000 ล้านดอลลาร์ (มากกว่าสามแสนล้านบาท) ในปี 2568 รวมทั้งไทยมีผู้บริโภคกลุ่ม flexitarian ซึ่งเน้นการบริโภคผลิตภัณฑ์และโปรตีนจากพืชเพื่อลดการบริโภคเนื้อสัตว์ประมาณ 17-18 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด

สำหรับผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืชที่ประสบความสำเร็จนี้ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชนแล้วรวม 3 ราย รายที่ 1 เป็นโรงงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารตามความต้องการของลูกค้า การเพิ่มตัวเลือกผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชให้กับลูกค้าจะช่วยเพิ่มตลาดให้กับธุรกิจของบริษัท

รายที่ 2 บริษัท กรีน สพูนส์ จำกัด เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ที่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ภายหลังจากรับถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว บริษัทได้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในช่วงต้นปี 2566 ล่าสุดรายที่ 3 คือ บริษัท บี ไอ จี เนเชอรัล กรีน จำกัด ที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดอาหารเจที่บริษัทเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชที่ไม่ซับซ้อน

นอกจาก Ve-Chick (วีชิค) แล้ว เอ็มเทคยังมีผลิตภัณฑ์จากโปรตีนพืชอื่น ๆ ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้สนใจ อาทิ M-pro jelly drink ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเยลลี่โปรตีนสูงเสริมแคลเซียม , ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเอ็กทรูชันความชื้นสูง Fibrous chicken analogue หรือ HMMA และ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเอ็กทรูชันความชื้นต่ำ minced pork analogue LWMA หรือ TVP ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเอ็กทรูชันมีเนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อสัตว์มากขึ้น ตอนนี้ทางทีมก็มีการวิจัยพัฒนา food ink สำหรับการขึ้นรูปโดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติอีกด้วย

นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ กรรมการ บริษัท บี ไอ จี เนเชอรัล กรีน จำกัด กล่าวว่า แบรนด์ Gin Zhai ผลิตภัณฑ์พืชและผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาภายใต้แนวคิด BCG สู่ความยั่งยืน เชื่อมโยงวัฒนธรรม อาหาร และการท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง สวทช. สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมวัตถุดิบทดแทนเนื้อไก่

Copyright @2021 – All Right Reserved.