กรมโลกร้อนผนึกเอกชน ดีเดย์’วันปลอดถุงพลาสติกสากล’ เร่งสู่ Net Zero

by Chetbakers

กรมโลกร้อนผนึกกำลังภาคเอกชน ดีเดย์ 3 ก.ค. “วันปลอดถุงพลาสติกสากล” ยกระดับการดำเนินงานสู่เป้าหมาย Net Zero

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน กลุ่มห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านสะดวกซื้อ และกลุ่มผู้ประกอบการร้านกาแฟทั่วประเทศกว่า 32 แห่ง ดีเดย์ 3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล เตรียมผนึกกำลัง ยกระดับการดำเนินงานสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 หรือ COP 26 มุ่งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 30-40 ภายในปี 2030 (จากการดำเนินการตามปกติ) เป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 และเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2065

นอกจากนั้น ไทยมีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570 ) โดยเป้าหมายปริมาณขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบฝังกลบขยะลดลง ร้อยละ 100 และผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมายเข้าสู่ระบบรีไซเคิล ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 วันนี้ (6 มิ.ย.) จึงได้หารือร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน รวมกว่า 32 แห่ง เพื่อยกระดับการดำเนินงาน และกำหนดกรอบความร่วมมือของกรมฯ เครือข่ายผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ Every day Say No to Plastic Bags และเครือข่ายผู้ประกอบการร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) เพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คัดแยกขยะและนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายภาคเอกชนมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065 ซึ่งจะมีการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือต่อไปในวันที่ 3 ก.ค. 2567 เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล

สำหรับกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติจะผ่านรูปแบบคณะทำงาน ที่จะแต่งตั้งขึ้นตามประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยมีกรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ เพื่อสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนรณรงค์และสร้างแคมเปญระดับประเทศสื่อสารต่อสาธารณะให้เข้าถึงง่าย

อีกทั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ รวมถึงร่วมมือในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร และติดตามประเมินผล ภายใต้มาตรการที่กำหนดเป็นประจำทุกปี นำมาปรับปรุง ทบทวนแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดการขยะที่ต้นทาง และนำขยะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน แล้วก้าวไปสู่เป้าหมาย Net Zero ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Copyright @2021 – All Right Reserved.