เชียงใหม่ Work from home ค่าฝุ่นพุ่งต่อเนื่อง ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของโลก

by Admin

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งทำงานที่บ้านในส่วนที่ไม่กระทบต่อการบริการประชาชน หลังค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานคุณภาพอากาศจากเว็บไซต์ IQAir ซึ่งวัดคุณภาพอากาศของทั่วโลกพบว่า จากการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพอากาศ (US AQI) จากประเทศต่างๆทั่วโลก ค่ามลพิษอากาศของจ.เชียงใหม่สูงสุดอันดับ 1 ของโลก ในช่วงเวลา 09.00 น. ของวันนี้วัดได้ 349  US AQI

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันมาตรการป้องกันและลดผลกระทบกรณีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง โดยให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติตามปฏิบัติตามคำประกาศ โดยให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติตามปฏิบัติตามประกาศแปดข้อคำประกาศแปดข้อดังต่อไปนี้

  1. ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัดระบบการทำงานที่บ้าน Work from Home ในส่วนภารกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน และหากจัดประชุมให้พิจารณาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  2. ขอความร่วมมือสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ขอให้พิจารณาให้บริการห้องปรับอากาศเป็นอันดับแรก เพื่อลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ‘PM2.5’
  3. ขอความร่วมมือให้บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน หรือทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อกิจการของบริษัทห้างร้าน หรือสถานประกอบการ เพื่อลดการออกนอกเคหสถาน
  4. หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ‘PM2.5’ ทุกครั้ง
  5. ขอให้กลุ่มเปราะบาง (เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว) ลดหรืองดการออกนอกบ้าน
  6. พร้อมทั้งให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาเปิดบริการห้องปลอดฝุ่นให้แก่ประชาชน
  7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่มีห้องปลอดฝุ่น ให้พิจารณาหยุดการเรียนการสอน
  8. ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีสวนสาธารณะในความดูแลข พิจารณาปิดพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ประกาศดังกล่าวลงวันที่ 6 เมษายน 2566

Copyright @2021 – All Right Reserved.