‘ชัชชาติ’ แต่งตั้ง ‘พรพรหม วิกิตเศรษฐ์’ ผู้บริหารด้านความยั่งยืน กทม.

by Admin

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งนายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. เป็นผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร (Chief Sustainability Officer) เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สร้างผลกระทบทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเมือง ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดสำคัญ และงบประมาณของ กทม.

2. ผลักดันการดำเนินงาน พัฒนากระบวนการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนเมืองให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเมือง

4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

5. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนเมือง โดยยึดหลักพัฒนาที่ยั่งยืนบรรจุในตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน

6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนเมือง

คำสั่งนี้ตั้งเป้าให้นายพรพรหมผลักดันงานความยั่งยืน 10 ด้าน คือ อากาศสะอาด (Clean Air) บริหารจัดการทรัพยากรและขยะ (Resource and Waste Management) พื้นที่สีเขียว (Green Urban Space) การบริหารจัดการน้ำ (Water) เดินทางและขนส่ง (Clean Mobility) พลังงาน (Energy) เกษตรและอาหาร (Food) ความพร้อมรับมือ (Resiliency) การบริหารจัดการ (Governance and Management) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานใน กทม.

นอกจากนั้น เพิ่มการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเมือง รวมถึงสร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใน DNA ของ กทม.เพื่อผลักดันวาระความยั่งยืนของกรุงเทพฯ ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

ขณะเดียวกัน ให้มีการจัดทำแผนแม่บท Sustainable Bangkok เพื่อให้เป้าหมายการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อไป

ภาพปกจาก: เพจ พรพรหม วิกิตเศรษฐ์

Copyright @2021 – All Right Reserved.