วราวุธเร่งกรมป่าไม้ออกใบอนุญาต
ให้โครงการดอยตุงใช้พื้นที่ป่าลุ่มน้ำชั้น 1 เอ 5 หมื่นไร่

by Igreen Editor

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายสรุปโครงการฯ ณ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง

นายวราวุธ กล่าวว่า ทส.ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาดอยตุงมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ให้กระทรวงกลาโหมได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 และมติ ครม.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 เพื่อใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ในการดำเนินโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงรายและโครงการร้อยใจรักษ์ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ จะเร่งรัดให้กรมป่าไม้ออกหนังสือใบอนุญาตให้โครงการพัฒนาดอยตุง เพื่อพัฒนาตามเป้าหมายของโครงการฯ ในการสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ดำเนินโครงการดอยตุง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 91,779 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
สาระสำคัญของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ประกอบด้วย ดังนี้

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีพื้นที่โครงการอยู่ในเขต ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง และ ต.โป่งผา ต.โป่งงาม และ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตพื้นที่ป่าและป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3 แปลง พื้นที่รวม 91,779 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา โดยมีพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ อยู่ในพื้นที่จำนวน 39,292 ไร่ ได้แก่

1) เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอนในท้องที่ ต.ห้วยไคร้ ต.โป่งผา ต.โป่งงาม และ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เนื้อที่ 24,382 ไร่ 19 ตารางวา โดยมีพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ จำนวน 9,255 ไร่

2) เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้ายในท้องที่ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เนื้อที่ 42,408 ไร่ โดยมีพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ จำนวน 24,631 ไร่

3) เขตป่าที่ ครม. มีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติและพื้นที่ป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ในท้องที่ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รวมเนื้อที่ 24,989 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา โดยมีพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ จำนวน 5,406 ไร่

สำหรับโครงการร้อยใจรักษ์ฯ มีพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (ครอบคลุม 4 หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยส้าน บ้านหัวเมืองงาม และบ้านเมืองงามใต้) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 37,119 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝางในท้องที่ ต.ท่าตอน โดยมีพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ จำนวน 13,188 ไร่ รวมพื้นที่โครงการฯ ทั้งใน จ.เชียงรายและเชียงใหม่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ที่ ครม.เห็นชอบให้ใช้ได้ทั้งสิ้น 52,480 ไร่

Copyright @2021 – All Right Reserved.