ปลัดกระทรวงทรัพย์เซ็นคำสั่ง
ย้าย ผอ.ซี 9 รวม 42 ตำแหน่ง

by IGreen Editor

ปลัดกระทรวงทรัพย์เซ็นคำสั่งย้ายระดับ ผอ.สำนัก 42 ตำแหน่ง มีเก้าอี้สำคัญในกรมอุทยานฯ ที่น่าสนใจ เช่น นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 มานั่ง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ นายณัฐ โก่งเกษร ผอ.ทสจ.ตรัง เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.ทสจ.ลำปาง เป็น ผอ.สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และย้ายนายเผด็จ ลายทอง ผอ.ทสจ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นการย้ายล้างบางอำนาจยุค “ธัญญา” ที่เพิ่งถูกย้ายไปเป็นรองปลัด

สำหรับรายชื่อทั้ง 42 ตำแหน่ง ลงนามโดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2565 ประกอบด้วย ดังนี้

1. นายสว่าง กองอินทร์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 กรมอุทยานฯ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ
2. นายไกวัล ไทยปาน ผู้ตรวจราชการกรม กรมอุทยานฯ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานฯ
3. นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 กรมอุทยานฯ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 กรมอุทยานฯ

4. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 กรมอุทยานฯ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานฯ
5. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 กรมอุทยานฯ
6. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผอ.สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานฯ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 กรมอุทยานฯ

7. นายภูมินทร์ บุญบันดาร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กรมป่าไม้ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้
8. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 กรมป่าไม้ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 กรมป่าไม้
9. นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 กรมป่าไม้

10. นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 กรมป่าไม้
11. นายสยาม ช้างเนียม ผอ.ทสจ.มุกดาหาร สำนักปลัด ทส. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัด ทส.
12. น.ส.วนิดา แย้มสนวล ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัด ทส. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.กองตรวจราชการ สำนักปลัด ทส.

13. น.ส.กานดา ชูแก้ว ผอ.กองตรวจราชการ สำนักปลัด ทส. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัด ทส.
14. นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผอ.ทสจ.สระแก้ว สำนักปลัด ทส. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ทสจ.นครปฐม สำนักปลัด ทส.
15. นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงศ์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) สำนักปลัด ทส. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ทสจ.นนทบุรี สำนักปลัด ทส.

16. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี สำนักปลัด ทส. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ทสจ.มุกดาหาร สำนักปลัด ทส.
17. นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ
18. นายอุธร สุทธิมิตร ผอ.ทสจ.หนองบัวลำภู สำนักปลัด ทส. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

19. นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผอ.ทสจ.สตูล สำนักปลัด ทส. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 กรมป่าไม้
20. นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ.จันทบุรี สำนักปลัด ทส. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 กรมป่าไม้
21. นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.ทสจ.ราชบุรี สำนักปลัด ทส. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กรมป่าไม้

22. นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.ทสจ.ลำปาง ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯ
23. นายณัฐ โก่งเกษร ผอ.ทสจ.ตรัง ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ
24. นายเผด็จ ลายทอง ผอ.ทสจ.ปราจีนบุรี สำนักงานปลัด ทส. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ

25. นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผอ.ทสจ.นนทบุรี ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 กรมอุทยานฯ
26. นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผอ.ทสจ.สุพรรณบุรี ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานฯ
27. นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ ผอ.ทสจ.ปัตตานี ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 กรมอุทยานฯ

28. นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัด ทส. ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 กรมอุทยานฯ
29. นายจุมพฏ ชอบธรรม ผอ.ผอ.ทสจ.สิงห์บุรี ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.กองกฎหมาย กรมควบคุมมลพิษ
30. นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 กรมป่าไม้ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานฯ

31. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 กรมป่าไม้ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ
32. นายภูษิต พรหมมาณพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 กรมอุทยานฯ
33. นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 กรมป่าไม้ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กรมอุทยานฯ

34. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 กรมอุทยานฯ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ทสจ.จันทบุรี สำนักปลัด ทส.
35. นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ทสจ.ตรัง สำนักปลัด ทส.
36. นายสมปอง ทองสีเข้ม ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ทสจ.ปราจีนบุรี สำนักปลัด ทส.

37. นายจรวย อินทร์จันทร์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 กรมอุทยานฯ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ทสจ.ปัตตานี สำนักปลัด ทส.
38. นายบำรุง แสงพันธุ์ ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ทสจ.สิงห์บุรี สำนักปลัด ทส.
39. นายปิยะ หนูนิล ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กรมอุทยานฯ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ทสจ.ลำปาง สำนักปลัด ทส.

40. นายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานฯ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ทสจ.สตูล สำนักปลัด ทส.
41. นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 กรมอุทยานฯ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ทสจ.หนองบัวลำภู สำนักปลัด ทส.
42. นายอริยะ เชื้อขม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ทสจ.ราชบุรี สำนักปลัด ทส.

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า หลายตำแหน่งในคำสั่งย้ายดังกล่าวเป็นการล้างบางข้าราชการระดับซี 9 ขั้วนายธัญญา เนติธรรมกุล อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ ที่เพิ่งถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวง อาทิ ย้ายนายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ จาก ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติซึ่งคุมอุทยานทั่วประเทศ ไปเป็น ผอ.ทสจ.ตรัง โดยหลังจากนี้จะมีคำสั่งย้ายข้าราชการซี 8 ระดับผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าอุทยานอีกระลอก

Copyright @2021 – All Right Reserved.