กระทรวงทรัพย์อนุมัติ 28 คำขอ
ให้รัฐเอกชนใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ
สร้างฝาย-สำรวจปิโตรเลียม

by Admin

ปลัดกระทรวงทรัพย์อนุมัติ “คำขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” ของส่วนราชการและภาคเอกชน 28 คำขอ เช่น อนุญาตให้ อบต.สักงาม ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนฯ ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุงสร้างฝายน้ำล้น, ให้บริษัท ปตท.สผ.สยาม เข้าสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตป่าสงวนฯ ป่าหนองหลวง

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2565 ซึ่งนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบ “คำขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” ของส่วนราชการและภาคเอกชน รวม 28 คำขอ ซึ่งทั้งหมดต้องปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

อาทิ การอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนฯ ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 (รวมสะพานข้ามฝาย) ท้องที่ ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร และการอนุญาตให้บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ ป่าหนองหลวง เพื่อการสำรวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียม ตลอดจนปรับปรุงเส้นทางขนส่ง ท้องที่ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ตลอดจนอนุญาตให้กรมทางหลวงชนบทใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนฯ ป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกิน เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางเดินช้างในโครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าพื้นที่ป่าตะวันออก ปี 2561 ท้องที่ ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เป็นต้น

เครดิตภาพ: อุทยานแห่งชาติคลองลาน

Copyright @2021 – All Right Reserved.