โยกย้ายกระทรวงทรัพย์แปร่งๆ
เชี่ยวชาญทางทะเลคุมมลพิษ
ออกจากป่าส่งไปเจาะน้ำบาดาล

by Admin

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ให้ ครม. อนุมัติ 7 ราย ประกอบด้วย 1.นายธัญญา เนติธรรมกุล รองปลัดกระทรวง ทส. ซึ่งเพิ่งพ้นจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อยู่มา 6 ปี) ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

2.แต่งตั้งนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวง ทส. (ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางทะเลที่เคยเป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ไปดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

3.ย้ายนายอรรถพล เจริญชันษา จากอธิบกรมควบคุมมลพิษ (ก่อนหน้านี้ย้ายมาจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้ไปดํารงตําแหน่งอธิบดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4.แต่งตั้งนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวง ทส. ไปนั่งเก้าอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ปี 2563 นางอรนุชเป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

5.แต่งตั้งนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทส. ไปนั่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดิมทีนายสมศักดิ์เคยเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้

6.แต่งตั้งนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทส. ให้ไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง ทส. และ 7.แต่งตั้งนายกุศล โชติรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทส. ไปนั่งรองปลัดกระทรวง ทส. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงโปรดเกล้าฯ 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสว่า โลกเปลี่ยนแปลงแล้ว ผู้บริหารต้องทำงานได้ทุกที่ และเนื้องาน ทส.ทุกกรมสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด ทุกคนมีความรู้ความสามารถ ขอให้เอาผลงานพิสูจน์ดีกว่า อย่าเพิ่งติเรือทั้งโกลน รอผลงานจากคนรุ่นใหม่ ๆ ก่อน 

Copyright @2021 – All Right Reserved.