อุทยานทับลานงัดกฎหมายใหม่
ใครเผาป่าตัดสิทธิ์ที่ดินทำกิน

by IGreen Editor

อุทยานทับลานงัดมาตรการเข้ม ใครทำให้เกิดไฟป่าจะเสนอตัดสิทธิ์การครอบครองที่ดินทำกินตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฉบับใหม่

นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ปี 2562 มีผลบังคับใช้แล้ว และมีบทลงโทษในกรณีมีการแผ้วถางป่าหรือบุกรุกป่าที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการเผาพื้นที่ทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดไฟลุกลามเข้าพื้นที่ป่าด้านในจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ขอนุญาตอยู่อาศัยในอุทยานหรือป่าอนุรักษ์อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ กฎหมายใหม่อนุญาตให้อยู่ในป่าได้อย่างถูกต้อง แต่จะต้องอยู่อย่างเกื้อกูลต่อสภาพแวดล้อมและสภาพป่า ถ้าเมื่อไรเป็นตัวการทำให้เกิดไฟไหม้ป่า มีการเผาพื้นที่เกษตรและลุกเข้าพื้นที่ป่าตอนในจะถูกดำเนินคดีและจะถูกตัดสิทธิ์การอยู่อาศัยอย่างถูกต้องในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วย ดังนั้นอุทยานฯ ทับลานและทุกอุทยานหรือพื้นที่อนุรักษ์จึงขอความร่วมมือ ถ้าจะอยูู่กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างมีความสุขก็ต้องช่วยกัน

นอกจากนี้ทางประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานฯ ได้แจ้งด้วยว่า การเผาป่าหรือทำให้เกิดไฟป่าจะจะถูกดำเนินคดีอาญาและได้รับบทลงโทษตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างรุนแรง ตลอดจนจะเสนอให้ตัดสิทธิ์ในขั้นตอนพิจารณาคุณสมบัติของผู้แจ้งครอบครองที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 2562 กับผู้ที่เป็นต้นเหตุก่อให้เกิดไฟไหม้ป่า

ตลอดจนผู้มีพฤติกรรมล่าสัตว์ป่า มิให้ได้สิทธิ์ในการทำกินในเขตป่าต่อไป เนื่องจากไม่มีจิตสำนึกในการที่จะอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

พบเห็นการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า ไฟป่า แจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง

Copyright @2021 – All Right Reserved.