พลิกโฉม!! เครื่องยนต์เก่าสู่เครื่องต้นกำลังพลังชีวมวล

by Admin

โครงการสานพลังขับเคลื่อนเคาท์ดาวน์ PM2.5 เพื่อสุขภาวะคนเมือง (หลวง) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร นับเป็นความร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการลดฝุ่น PM2.5 ผ่านการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นสร้างกิจกรรมและพื้นที่ต้นแบบ เพื่อลดแหล่งกำเนิดฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ คือ การพัฒนาเครื่องต้นกำลังพลังชีวมวล ด้วยการนำเครื่องยนต์ดีเซลเก่ามาดัดแปลงเป็นเครื่องต้นกำลังพลังชีวมวล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครในการส่งมอบเครื่องยนต์ดีเซลของรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นเครื่องต้นแบบในการดัดแปลงเครื่องยนต์ในครั้งนี้

นี่คือ นวัตกรรมเพื่อโลกที่ดีขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต เพราะทุกคนโดยเฉพาะเกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากทั้งเศษซากผลผลิตทางการเกษตรและเครื่องยนต์เก่าเหลือทิ้ง ด้วยนำไปต่อยอดผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้งานต่อได้ และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่สร้างฝุ่น PM2.5 จากการเผาชีวมวล และนำเครื่องยนต์เก่ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง และที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อให้โลกใบนี้ดีขึ้นกว่าเดิม

Copyright @2021 – All Right Reserved.