ลงประกาศราชกิจจาฯ ทางการ
‘รัชฎา’ อธิบดีกรมอุทยานคนใหม่

by IGreen Editor

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นรองปลัด ทส. ส่วนนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ขยับมาทำหน้าที่นั่งอธิบดีกรมอุทยานฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 คน ดังนี้

นายธัญญา เนติธรรมกุล พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ทส.
นายเฉลิมชัย ปาปะทา พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง ทส. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรม สส. ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา

สำหรับนายธัญญา ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559 และอยู่ครบวาระ 4 ปี จากนั้น ครม.ได้ขยายเวลาการดำรงตำแหน่งให้อีก 2 ปี และจะครบวาระในวันที่ 22 ก.พ. 2565 แต่ถูกคำสั่งย้ายออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 ไปเป็นรองปลัดกระทรวง ทส.

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ได้ลงนามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. นายพสิษฐ์ เอี่ยวพานิชย์ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 2. นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ ผอ.สำนักอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

3. นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ ผอ.กองกฏหมาย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นรองอธิบดี คพ. 4. นายสุรินทร์ วรกิจธำรง ผอ.สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็น รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 5.นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร ผอ.กองเทคโนโลยีธรณี เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

6. นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ 7. นายนิพนธ์ จำนงค์ศิริศักดิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 8. นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวง ทส. เป็นรองอธิบดี คพ.

9. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผอ.สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานฯ เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 10. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 กรมอุทยานฯ เป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้

Copyright @2021 – All Right Reserved.