ยุโรปลดก๊าซเรือนกระจกได้ 69% หลังผู้บริโภคใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำ

by Admin

การศึกษาล่าสุดเผย ผลจาการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ซ้ำและส่งคืนให้ผู้ผลิตในยุโรป สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 69% มูลนิธิเอลเลน แมคอาเธอร์ บริษัท Systemiq ที่มุ่งเน้นธุรกิจยั่งยืน และ Eunomia ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้เผยแพร่ผลการศึกษาผลการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาใช้ซ้ำและส่งคืนไปยังบริษัทผู้ผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในยุโรป

ผลจากการศึกษาพบว่าการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาใช้ซ้ำและส่งคืนไปยังบริษัทผู้ผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากมลพิษพลาสติกได้ 35-69% ลดการใช้น้ำได้ 45-70% และลดการใช้วัสดุลง 45-76% 

โดยพบว่ากุญแจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้มีการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ซ้ำหรือส่งคืนไปยังบริษัทผู้ผลิตคือเงินมัดจำที่ผู้บริโภคต้องสำรองจ่ายและจะได้รับคืนเมื่อส่งคืนบรรจุภัณฑ์ หรือผลตอบแทนเมื่อนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ซ้ำ 

การศึกษาพบว่าการมัดจำเงินเพื่อให้ผู้บริโภคส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับไปให้ผู้ขายนั้น ส่งผลให้ต้นทุนสุทธิของบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบขวดลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาใช้ซ้ำหรือส่งคืนให้ผู้ผลิต คือ ค่ามัดจำและผลตอบแทน ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวจะก่อให้เกิดการแข่งขันกันเองในกลุ่มผู้ผลิตแต่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ร่วมกันได้ทั้งผู้ส่งคืน ผู้รับกลับ และผู้ให้บริการพื้นที่

Jean-Pierre Schwetizer ผู้จัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรประบุว่าจากการศึกษาที่เผยแพร่ส่งผลให้แรงกดดันเรื่องการจัดการมลพิษพลาสติกอยู่ที่ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำธุรกิจในภาคสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแนวปฏิบัติ

ที่มา

November 22, 2023. Reusable packaging could cut emissions from plastics by up to 69% -study. Reuters

Copyright @2021 – All Right Reserved.