ไทยรับมือโควิด-19ดีที่สุดในโลก
เทียบจาก 184 ประเทศ

by IGreen Editor

GCI จัดอันดับให้ไทยติดอันดับหนึ่งในการรับมือและฟื้นฟูการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ดีที่สุดในโลก ติดเชื้อต่ำเสียชีวิตน้อย เมื่อเทียบจาก 184 ประเทศทั่วโลก

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 เฟซบุ๊กเพจ #ไทยคู่ฟ้า ได้รายงานข่าวดีว่าไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 หรือประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการจัดอันดับดัชนี Global COVID-19 Index (GCI) ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมในมิติต่าง ๆ ทั่วโลก 2 ด้าน

คือ 1. ด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และ 2. ด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) โดยไทยได้รับการประเมินคะแนนดีที่สุดทั้งสองมิติจาก 184 ประเทศทั่วโลก

สำหรับ Global Recovery Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ซึ่งคะแนน 70% มาจากตัวชี้วัด 4 ด้าน โดยประเมินผล (คะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี )ได้แก่ 1. จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร
2. ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ 3. จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ และ 4. จำนวนการตรวจต่อประชากร

ขณะที่อีก 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกา ใน 3 หมวดหมู่ คือ 1. ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ
2. ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค 3. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งของโลกด้วยคะแนนรวม 82.27 และจัดอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 5 คือ ประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก

ทั้งนี้ ดัชนีที่ GCI ใช้วัด คือ Global Severity Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคโควิด-19 โดยประมวลผลจาก (คะแนนน้อย หมายถึงความรุนแรงน้อย) คะแนน 70% เป็นค่าความรุนแรง ซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก 2 ส่วน คือ 1. จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร 2. สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ และต่อประชากร

คะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความปลอดภัยทางสุขภาพทั่วโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อวัดความพร้อมของแต่ละประเทศในการรับมือกับโรคระบาด แบ่งเป็น 2 หมวด ประกอบด้วย 1. ความสามารถในการป้องกันโรคระบาด 2. ความสามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด

ประเทศไทยได้คะแนนรวม 10.70 อยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 1 หมายถึงประเทศที่รับมือกับวิกฤตได้ดี โดยมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อต่ำ และมีผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร

ที่มา: https://covid19.pemandu.org/?fbclid=IwAR3J8IwYmloTFuD4G6JUmDBaeOeTIWAXQvHo1Hecw5au11UrCh6dDnpt_yc

Copyright @2021 – All Right Reserved.