‘กสศ.-สหภาพ-สสค.ปราจีนบุรี’ ร่วมมือ
สำรวจเยาวชนแรงงานเข้าถึงสวัสดิการ

by Igreen Editor

กสศ. – สหภาพฯ – สสค.ปราจีนบุรี ร่วมมือสำรวจเยาวชนแรงงานให้เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ เพิ่มทางเลือกในการหารายได้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 วางเป้า 9 สหภาพฯ สำรวจผู้ใช้แรงงาน 6 พันกว่าคน ขอแค่ 5% ได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านการศึกษาจาก กสศ.

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงานใหญ่สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคตะวันออก (จังหวัดปราจีนบุรี) โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีนายปัญญา ตลุกไธสง ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานจัดประชุมคณะทำงานเพื่อสำรวจและค้นหาเยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษา อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมายกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 500 คน

วางเป้าการทำงานของแต่ละสหภาพแรงงานให้ได้เยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯสหภาพแรงงานละ 5% หรือคิดเป็น 332 คน จากทั้งหมด 9 สหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ใช้แรงงานทั้งหมดจำนวน 6,656 คน

ทั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 1.สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย จำนวนพนักงานทั้งหมด 3,661 คน ตั้งเป้าหมายเยาวชนแรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 183 คน 2.สหภาพแรงงานซันโยแห่งประเทศไทย จำนวนพนักงานทั้งหมด 842 คน ตั้งเป้าหมายเยาวชนแรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 42 คน 3.สหภาพแรงงานอาหารแห่งประเทศไทย จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,002 คน ตั้งเป้าหมายเยาวชนแรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 50 คน 4.สหภาพแรงงานฮิตาชิทรานสปอร์ตแห่งประเทศไทย จำนวนพนักงานทั้งหมด 160 คน

ตั้งเป้าหมายเยาวชนแรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 8 คน 5.สหภาพแรงงาน นากาตันไทย จำนวนพนักงานทั้งหมด 220 คน ตั้งเป้าหมายเยาวชนแรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 11 คน 6.สหภาพแรงงานฮาบิโรแห่งประเทศไทย จำนวนพนักงานทั้งหมด 160 คน ตั้งเป้าหมายเยาวชนแรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 8 คน 7.สหภาพแรงงานไทยโคอิโตะ จำนวนพนักงานทั้งหมด 150 คน ตั้งเป้าหมายเยาวชนแรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 8 คน

8.สหภาพแรงงานคอมเพรสเซอร์แห่งประเทศไทย จำนวนพนักงานทั้งหมด 284 คน ตั้งเป้าหมายเยาวชนแรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 14 คน 9.สหภาพแรงงานนิสเซ่นแห่งประเทศไทย จำนวนพนักงานทั้งหมด 177 คน ตั้งเป้าหมายเยาวชนแรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 9 คน

สำหรับแนวทางในการสำรวจแต่ละสหภาพแรงงาน จะไปประสานกับสถานประกอบกิจการ หรือ นายจ้าง เพื่อขออนุญาตใช้สถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ กสศ. พร้อมกับกระจายแบบสำรวจเบื้องต้นที่ระบุ ชื่อ – นามสกุล เพศ อายุ จำนวนบุตร/หลาน อายุ 13-25 ปี อยู่/ไม่อยู่ในระบบการศึกษา และ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นว่าในแต่ละสถานประกอบกิจการมีเยาวชนแรงงานภาคอุตสาหกรรมจำนวนเท่าไร หรือ ผู้ใช้แรงงานที่มีบุตร-หลานเป็นเด็กนอกระบบการศึกษามีจำนวนเท่าไร

จากนั้นเมื่อค้นพบกลุ่มเป้าหมายจะได้สัมภาษณ์และส่งแบบสอบถามเชิงลึกให้กรอกข้อมูล เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือรายบุคคล หรือ จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยช่วงเวลาในการทำงานจะเป็นช่วงพักเที่ยงหรือหลังเลิกงาน

ขณะที่ นายชัยวัฒน์ อางคาสัย ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปราจีนบุรี (สสค.ปราจีน) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พร้อมเข้าร่วมเป็นภาคีสนับสนุนการทำงานกับ กสศ. และ กลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี โดยได้ทำหนังสือถึงสถานประกอบกิจการ 9 แห่ง เพื่อขอความร่วมมือ เนื่องด้วยองค์กรและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมกับ กสศ.จัดกิจกรรมโครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพแก่เยาวชนแรงงานภาคอุตสาหกรรม

โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนเยาวชนแรงงานให้เข้าถึงทุนการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มทางเลือกในการหารายได้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเยาวชนแรงงาน ทาง สสค.ปราจีนบุรี เห็นว่ากลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับ กสศ.และกิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการด้านการศึกษาแก่ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ

อาทิ บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด, บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ฮาบิโร(ไทยแลนด์)จำกัด, บริษัท ไทยโคอิโตะ, บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทย ยานากาวา จำกัด, บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด เป็นต้น

Copyright @2021 – All Right Reserved.