ขับเคลื่อน 4 เป้าหมาย COP 26
ทส.ถกแบงก์ชาติ-สถาบันการเงิน
ปล่อยสินเชื่อลงทุนอย่างยั่งยืน

by Admin

กระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ COP26 โดยจะหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ถึงแนวทางการปล่อยสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “COP 26 สู่วิถีชาวบ้าน” เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2565 ว่า

การบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศไว้ในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) นั้น จะต้องขับเคลื่อนปัจจัยความสำเร็จ 4 ส่วนไปพร้อมกัน ดังนี้ 

1.นโยบายภาครัฐและกฎหมาย ทั้งจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุม ร้อยละ 55 รวมทั้งยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย และร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ…. ในการบริหารจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีเอกภาพและเป็นระบบ

2.ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในปี 2565 ทส.จะจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย หรือ TCAC เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันภายในประเทศ

3.การลงทุนอย่างยั่งยืน โดยจะหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ถึงแนวทางด้านการเงิน การกู้ยืม/สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

และ 4.เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก ศึกษาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Copyright @2021 – All Right Reserved.